Zamówienia publiczne

Zarząd

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz

Osóbz Niepełnosprawnością Intelektualną

Koła w Olsztynie

 

zaprasza do:

 

składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  

  

1. Dane dotyczące zamawiającego:

 

Nazwa Zamawiającego:   Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie

REGON: 510162819

NIP: 739-11-65-481

KRS: 0000014834

Miejscowość: Olsztyn

Adres: ul. Żołnierska 27, 10-560 Olsztyn

Strona internetowahttp://www.psoni.olsztyn.pl

Godziny urzędowania:   7:30-15:30

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 oraz 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). - o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

3. Przedmiot zamówienia:

Nazwa: Dostawa jednego, fabrycznie nowego 9-osobowego (8+1) samochodu osobowego, typu mikrobus, na potrzeby Domu Rodzinnego DPS „Zielone Wzgórze” w Olsztynie.”

 

1) Główny kod  CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 34.11.00.00-1 (samochody osobowe).

 

2) Przedmiot zamówienia ma być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami a w szczególności:

 • musi być fabrycznie nowy (w rozumieniu art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm., rok produkcji 2019) oraz wolny od wad fizycznych i prawnych, zgodny ze opisem zawartym w SIWZ  oraz gotowy do użytku;
 • musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.);
 • musi posiadać dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji oraz dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego, oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa obowiązującego w dniu dostawy, a szczególności przepisami ustawy Prawa o ruchu drogowym.

 

3) Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać:

 • kartę pojazdu;
 • instrukcję obsługi, wyposażenia i konserwacji pojazdu w języku polskim;
 • kartę gwarancyjną pojazdu;
 • książka serwisowa;
 • dwa komplety kluczyków.

 

4) Wymagane okresy gwarancji na przedmiot zamówienia:

 • Gwarancja producenta na silnik, wszystkie elementy i podzespoły mechaniczne, elektroniczne, elektryczne,  hydrauliczne/pneumatyczne, źle zmontowane elementy, które wpływają na nieprawidłowe funkcjonowanie auta lub są przyczyną awarii innych podzespołów lub szybszego zużywania się części – bez jakichkolwiek wyłączeń z ochrony gwarancyjnej poszczególnych elementów, podzespołów (w tym dodatkowych stopni przy drzwiach przesuwnych po obu stronach pojazdu) oraz ograniczeń kwotowych: minimum 4 lata (tj. 48 miesięcy) z  limitem przebiegu do 300 tysięcy km.
 • gwarancja producenta  na powłokę lakierniczą (bez limitu przebiegu): minimum 3 lata(tj. 36 miesięcy);
 • gwarancja producenta na perforację nadwozia (bez limitu przebiegu): minimum 12 lat
  (tj. 144 miesiące);

 

 5) Okresy gwarancyjne oraz okres rękojmi należy liczyć od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

 

6) Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest: Dom Rodzinny DPS „Zielone Wzgórze”, ul. Traktorowa 35, 10-828 lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Olsztyn. Możliwość zrealizowania dostawy w godzinach od 9:00 do 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

  

4. Termin składania ofert: do dnia 26.03.2019 r. do godz. 09:00

   Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ opublikowanymi poniżej.

 Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP <<przejdź do ogłoszenia w BZP>>

   

 Osoba do kontaktu ws. ogłoszonego przetargu: Piasecki Łukasz  -  (089)  539-02-40

 

___ ________________________________________________________________________

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (wraz z załacznikami):

    SCAN  

 

2. Załączniki do SIWZ:

 

 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia  (PDF)
 • Załacznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

                          ( PDF / DOC )

 • Załacznik nr 3 - Formularz ofertowy  ( PDF / DOC )
 • Załacznik nr 4 - Wzór umowy  (PDF)

  

3. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (odpowiadające treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w dniu 18 marca 2019 r. Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych, pod nr nr 526628-N-2019)

   SCAN 

 

_____________________________________________________________________

 

4. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:  SCAN

 

_____________________________________________________________________

 

5. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:  SCAN

  

 

projekt: artformat.pl wykonanie, system CMS: virtualmedia.pl     Odwiedziło nas: gości.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X